Slide toggle

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 17:30 Aušros Vartų g. 15 – 5 Vilnius, Lithuania LT – 01304 +37068856063 Mobile / Viber / Whatsapp / WeChat cluster@ambertrip.com

Warunki świadczenia usług

Witamy na AmberTripCluster.com
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu AmberTripCluster.com.
AmberTripCluster.com znajduje się pod adresem:
Aušros vartų 15-5, Vilnius LT-01304, Litwa
Jeśli odwiedzasz tę stronę, przyjmujemy, że w pełni zgadzasz się z niniejszymi warunkami. Nie należy korzystać z serwisu AmberTripCluster.com, jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami korzystania z tej strony.
Poniższe terminy dotyczą następujących warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Ostrzeżenia dotyczącego wykluczenia oraz wszelkich lub wszystkich umów: „Klient“, „Ty“ i „Twój“ oznacza Ciebie, czyli osobę, która korzysta z tej witryny i akceptuje warunki firmy. Zwroty takie jak „firma“, „siebie“, „my“, „nasz“ i „nas“ oznaczają naszą firmę. „Strona“, „Strony“ lub „nas“ oznacza zarówno Klienta, jak i nas, lub Klienta lub nas.
Wszystkie terminy dotyczą oferty, akceptacji i rozważenia zapłaty, które są niezbędne, aby pomóc Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, bez względu na to, czy jest to formalne spotkanie na czas określony, czy też w inny sposób, w celu jednoznacznego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia usług / oferowania produktów określonych przez Firmę zgodnie z obowiązującym prawem litewskim.
Każde użycie wyżej wymienionych terminów lub innych słów w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej lub w wielkich literach jets uważane za wymienne i dlatego oznaczają to samo.
Pliki cookie
Używamy plików cookie. Korzystając z serwisu AmberTripCluster.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności AmberTripCluster.com. Większość nowoczesnych interaktywnych witryn używa plików cookie w celu uzyskania informacji o użytkownikach podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych miejscach naszej witryny w celu umożliwienia korzystania z funkcji tej witryny i ułatwienia dostępu dla odwiedzającyh witrynę.
Niektóre z naszych spółek zależnych / partnerów reklamowych mogą również używać plików cookie.
Licencja
O ile nie określono inaczej, AmberTripCluster.com i / lub jej licencjodawcy mają wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów AmberTripCluster.com. Wszystkie prawa własności intelektualnej są chronione. Możesz przeglądać i / lub drukować informacje ze strony http://www.AmberTripCluster.com do użytku prywatnego na określonych warunkach.
Nie masz prawa:
Publikowania materiałów z http://www.AmberTripCluster.com
Sprzedawania, wynajmowania lub udzielania dalszych licencji na stronie http://www.AmberTripCluster.com
Odtwrzania, kopiowania lub powielania materiałów z http://www.AmberTripCluster.com
Redystrybuowania treści z serwisu AmberTripCluster.com (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).
Komentarze użytkowników
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej sporządzenia. Niektóre części tej strony umożliwiają użytkownikom publikowanie i wymianę opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze“) w obszarach witryny. AmberTripCluster.com nie recenzuje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich opublikowanie w witrynie, natomiast Komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii AmberTripCluster.com, jej agentów lub podmiotów zależnych. Komentarze odzwierciedlają poglądy lub opinie osób, które publikują daną postawę lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, AmberTripCluster.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub koszty, straty lub wydatki spowodowane przez zamieszczone, wykorzystane i / lub opublikowane na tej stronie Komentarze.
AmberTripCluster.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania Komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejsze Warunki.
Gwarantujesz i oświadczasz, że:
Masz ma prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadania wszelkich niezbędnych licencji oraz zgody na to; Komentarze pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich, patentów lub znaków towarowych lub innych praw własności stron trzecich; Komentarze nie zawierają treści oszczerczych, obraźliwych, niestosownych lub w inny sposób nielegalnych materiałów zagrażających prywatności. Komentarze nie będą wykorzystywane do zyskania ani promowania działalności gospodarczej lub klientów, bieżącej działalności komercyjnej lub działalności nielegalnej.
Udzielasz AmberTripCluster.com niewyłączną i bezpłatną licencję na używanie, odtwarzanie, edytowanie i zezwalanie innym na używanie, odtwarzanie lub edytowanie każdego Komentarza w dowolnej formie, formacie lub na nośniku pamięci.
Łączenie z naszą Treścią
Następujące organizacje mogą dołączać do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:
Agencje rządowe; Wyszukiwarki; Organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogu online, którzy po dodaniu nas do katalogu, mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, w jaki są one powiązane z witrynami innych spółek notowanych na giełdzie; oraz globalne firmy akredytowane, z wyjątkiem organizacji nie nastawionych na zysk, marketów charytatywnych i grup charytatywnych, które nie mogą łączyć się z naszym serwisem. Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie wymaga sponsorowania, zatwierdzenia strony połączonej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście serwisu strony połączonej.
Możemy, według własnego uznania, rozważać i zatwierdzać inne wnioski o połączenie od organizacji typu wymienionego poniżej:
powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i / lub biznesowej, takie jak: izby handlowe, Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (American Automobile Association, AARP i Związek Konsumetów (Consumers Union); serwisy społecznościowe dot.com; stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym witryny charytatywne, dystrybutorzy katalogów online; portale internetowe; firmy rachunkowe, prawne i doradcze, których głównymi klientami są firmy; oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy wnioski o połączenie z tymi organizacjami, jeśli stwierdzimy, że: o połączenie z tymi organizacjami, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie odzwierciedlałby niekorzystnie nas lub nasze firmy akredytowane (na przykład nie będzie to dozwolone stowarzyszeniom handlowym lub innym organizacjom reprezentującym zasadniczo podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca z domu); (b) organizacja nie posiada nieodpowiednich dokumentacji o nas; (c) korzyść widoczności związanej z połączeniem przeważa brak połączenia; oraz (d) gdzie link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub w inny sposób jest spójny z treściami redakcyjnymi w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie wymaga sponsorowania, zatwierdzenia strony połączonej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście serwisu strony połączonej.
Jeśli jesteś w gronie organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany połączeniem z naszym serwisem, musisz powiadomić nas o tym pocztą elektroniczną pisząc na adres cluster@ambertrip.com.
Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (numer telefonu i / lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszym serwisem. Zaczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.
Zatwierdzone organizacje mogą połączyć się z naszą witryną:
Używając nazwy naszej firmy; lub używają z tego samego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), z którym jest połączona; lub używając jakiegokolwiek innego opisu naszej strony lub materiału, z którym jest połączona i jest logiczna w kontekście i formacie treści serwisu strony połączonej.
Używanie logo lub innego dzieła sztuki AmberTripCluster.com nie jest dozwolone celem połączenia się w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych.
Ramki IFrame
Bez uprzedniej potwierdzenia i wyraźnej pisemnej zgody, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych portali ani używać innych technik, umożliwiających zmianę w jakikolwiek sposób wizualnej prezentacji lub wyglądu naszej strony internetowej.
Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do żądania usunięcia wszelkich linków lub konkretnych linków do naszego serwisu. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszego serwisu. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad polityki w dowolnym momencie. Kontynuując dalsze połączenie z naszym serwisem, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków.
Usuwanie linków z naszej strony
Jeśli z jakiegoś powodu znajdziesz nieodpowiedni link do naszej strony lub jakiejkolwiek powiązanej strony, możesz skontaktować się z nami. Rozważymy wnioski o usunięcie linków, ale nie zobowiązujemy się tego robić ani odpowiadać bezpośrednio. Pomimo że staramy się zapewnić, aby informacje podane na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności; zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona pozostanie dostępna lub że materiały publikowane na stronie będą regularnie aktualizowane.
Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane w Twojej witrynie. Niniejszym zgadzasz się do odszkodowania i ochrony nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z witryny. Żadne linki nie mogą być wyświetlane na żadnej stronie witryny lub w kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako nierozsądne, nieprzyzwoite lub kryminalne lub które naruszają lub promują jakiekolwiek naruszenie praw stron trzecich .
Wykluczenie
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej serwisu internetowej i korzystania z tego serwisu (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje przewidziane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub stosowania uzasadnionej opieki i umiejętności).
W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, nie uwzględniamy wszystkich zdjęć i gwarancji oraz warunków dołączonych do naszej strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek ustawowych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do użycia i / lub korzystania z uzasadnionej opieki i umiejętności).
Żaden z przepisów dotyczących wykluczenia:
nie będzie ograniczać ani wykluczać naszej ani Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenie w wyniku zaniedbania; nie będzie ograniczać ani nie wykluczać naszej ani Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub nieuczciwe przekazywanie; nie będzie ograniczać ani wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności w żaden sposób zabroniony przez obowiązujące prawo; lub nie będzie wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności, która może nie być nie objęta obowiązującym prawem.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym dziale oraz w innych częściach dotyczących ograniczenia odpowiedzialności: (a) mają zastosowanie do poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub przedmiotu ograniczenia odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wynikającej z naruszenia umowy, odpowiedzialności pozaumownej (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązków ustawowych. W zakresie, w jakim witryna jest udostępniana oraz informacje i usługi z witryny są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty lub szkody.


Notice: Undefined variable: genCode in /var/www/html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 39